photo

Velmozhna Liubov Vasylivna

Сategory Family member
icon
Connections to individuals
other spellings of name

Velmozhna Lyubov Vasȳlivna

Vel'mojna Liubov Vasylivna

Vel'mozhna Liubov Vasylivna

Velʹmožna Ljubov Vasylivna

Vel'mozhna Ljubov Vasilivna

Welmoshna Ljubow Wasyliwna

Velmojna Lioubov Vasylivna

Vel'možna Ljubov Vasilivna

Vel′možna Lûbov Vasilìvna

Vel'mozhna Lyubov Vasylivna

Velmozhna Liubov Vasylivna

Vel'mozhna Ljubov Vasylivna