photo

Batko-Nyshchuk Oksana Vasylivna

Сategory Family member
Oct. 7, 2016 Died
other spellings of name

Batko-Nȳshchuk Oksana Vasȳlivna

Batʹko-Nyščuk Oksana Vasylivna

Bat'co-Nyshchuc Ocsana Vasylivna

Bat'ko-Nyschuk Oksana Vasylivna

Bat′ko-Niŝuk Oksana Vasilìvna

Bat'ko-Niščuk Oksana Vasilivna

Bat'ko-Nishhuk Oksana Vasilivna

Batko-Nychtchouk Oksana Vasylivna

Batko-Nyshchuk Oxana Vasylivna

Bat'ko-Nyshchuk Oksana Vasylivna

Batko-Nyshchuk Oksana Vasylivna

Batko-Nyschtschuk Oksana Wasyliwna